Kategorie

Najczęściej kupowane

Regulamin

Obowiązuje od 1 lipca 2012 r.

Sklep internetowy moj-magazyn.pl, działający pod adresem www.moj-magazyn.pl, prowadzony jest przez: Laccery SA, z siedzibą w Złotoryi przy ul. Stromej 2, wpisaną do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, 
KRS 0000542861, NIP 6941669810, REGON 021151406, Prezes Zarządu Andrzej Szyszka 
.

Pojęcia: 

Sklep - sklep internetowy działający pod adresem http://www.moj-magazyn.pl, sprzedający towary i usługi za pośrednictwem Internetu; 
Dni robocze - wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy; 
Czas realizacji zamówienia - przewidywany czas, w jakim Sklep skompletuje zamówienie i przekaże je do wysyłki; 
Klient - osoba prawna dokonująca zakupów w Sklepie;
Przelew - płatność wykonywana przez Klienta w banku poprzez konto internetowe lub stacjonarne; 
Przelew elektroniczny - płatność wykonywana przez Klienta z konta bankowego on-line, za pośrednictwem systemu Pay-Pal lub innych systemów płatności on-line;

I was ... made in Poland!™ - Znak towarowy Laccery SA

Citymetal® - Zastrzeżony znak towarowy Laccery SA

Laccery® - Zastrzeżony znak towarowy Laccery SA

 1. Realizacja zamówień.
  1. Sklep prowadzi sprzedaż towarów i usług za pośrednictwem sieci Internet. Informacje o towarach i usługach Sklep zamieszcza na stronie www.moj-magazyn.pl
  2. Klientem Sklepu może być osoba prawna.
  3. Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez strony internetowe www.moj-magazyn.pl 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę.
  4. Klient, przesyłając do Sklepu zamówienie, składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamawianych towarów lub usług ze Sklepem. Wysłane przez Sklep potwierdzenie przyjęcia zamówienia na podany przez Klienta adres e-mail stanowi oświadczenie o przyjęciu oferty, o której mowa powyżej.
  5. W celu złożenia zamówienia Klient musi dokonać:
   1. wyboru zamawianych towarów lub usług,
   2. wyboru sposobu dostawy oraz adresu dostawy,
   3. wyboru sposobu płatności.
  6. W przypadku niedostępności towaru w magazynie, u dostawców Sklepu lub z innych przyczyn i braku możliwości realizacji zamówienia Klienta, Sklep ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 30 (trzydziestu) dni licząc od daty jej zawarcia. Jeśli Klient dokonał zapłaty za towar, zwrot należności nastąpi w ciągu 7 dni od powiadomienia Klienta o odstąpieniu od umowy przez Sklep.
  7. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży w magazynie Sklepu lub u jego dostawców.
 2. Zmiany w zamówieniach.
  1. Klient może dokonywać zmian w zamówieniu lub je anulować do momentu przekazania zamówienia do wysyłki. Wprowadzanie zmian możliwe jest poprzez kontakt ze Sklepem.
 3. Ceny towarów.
  1. Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu:
   1. podawane są w złotych polskich,
   2. nie zawierają informacji dotyczących kosztów dostawy.
  2. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.
  3. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen towarów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych i wyprzedaży lub wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
  4. Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej.
  5. Koszty dostawy zostaną uwzględnione w cenach towarów proporcjonalnie do ich wartości. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Klienta i określony w zamówieniu sposób.
 4. Czas realizacji zamówienia.
  1. Przy każdym towarze podany jest przewidywany czas przygotowania zamówienia do wysyłki. Jest to czas, który upływa od przyjęcia zamówienia do realizacji do momentu przekazania paczki ze Sklepu do przewoźnika realizującego dostawę, uwzględniane są tylko dni robocze. Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji jest wysyłane w chwili skompletowania całego zamówienia. Termin wysyłki paczki określany jest na podstawie towaru o najdłuższym czasie realizacji.
  2. Na terytorium Polski zamówienie może być dostarczone, według wyboru Klienta:
   1. za pośrednictwem firmy kurierskiej;
   2. EXW, czyli do odbioru osobistego w siedzibie Sklepu.
  3. Klient, odbierając przesyłkę z zamówieniem, powinien sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania należy, w obecności kuriera, sporządzić protokół szkody. Protokół szkody przesłany do Sklepu wraz z reklamacją ułatwi jej rozpatrzenie.
 5. Formy płatności. Rozpoczęcie realizacji zamówienia.
  1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary z dostawą na terytorium Polski:
   1. płatność przy odbiorze;
   2. przedpłata (wówczas Sklep ponosi koszty wysyłki).
  2. W przypadku wybranych towarów Sklep zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych form płatności za zamówienie.
 6. Reklamacje.
  1. Towary mogą być objęte gwarancją producenta lub dystrybutora.
  2. Jeżeli otrzymany towar jest wadliwy, Klient może skorzystać, według swojego wyboru, z uprawnień gwarancyjnych bezpośrednio u gwaranta (producenta lub dystrybutora) we wskazanych serwisach lub z uprawnień przysługujących mu od sprzedawcy z tytułu niezgodności towaru z umową.
  3. W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w Sklepie w ustawowym czasie. 
   W takim przypadku Klient powinien powiadomić Sklep oraz odesłać towar przesyłką pocztową ekonomiczną na adres Sklepu: 
   Laccery SA
   Poznańska 44 
   59-220 Legnica
   Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.
  4. Sklep, najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym towarem, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu. W przypadku uznania reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy. Jeśli nie będzie to możliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów towaru), Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny towaru lub zaoferuje mu inne, dostępne w Sklepie towary do wyboru.
  5. Nie stanowią podstawy reklamacji różnice w wyglądzie towarów dostarczonych z zamówionymi, oglądanymi na stronie internetowej Sklepu.
 7. Postanowienia końcowe.
  1. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Laccery SA
  2. Towary prezentowane na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Informacja o towarach zamieszczona na stronach www nie oznacza, że towary są dostępne w magazynie Sklepu lub u jego dostawców.
  3. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obsłudze zamówienia lub innych dyspozycji Klienta, powstałe wskutek przekazania przez Klienta błędnych danych.
  4. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.
  5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego.
  6. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.07.2012 r.
  7. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sklep, nie krótszym niż 7 dni od daty udostępnienia ich na stronie www.moj-magazyn.pl. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.